Tietosuoja ja evästeet

TIETOSUOJA

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ihmisten tulee pystyä vaikuttamaan siihen, miten yritykset käsittelevät keräämiään henkilötietoja.

Asetus koskee luonnollisesti myös FineCare Oy:ta.

Asetus:

 • antaa ihmisille oikeuden päättää omien henkilötietojensa sekä tunnistamisen mahdollistavan niin sanotun digitaalisen jalanjäljen käytöstä
 • yhdistää sääntöjä ja yksinkertaistaa yrityksiä koskevia käytäntöjä EU:n yhteismarkkinoilla
 • velvoittaa organisaatioita käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti.

Asiakastiedot FineCare Oy:n käytössä

Koska käsittelemme FineCare Oy:llä sekä henkilö- että potilastietoja, asiakkaidemme luottamus on meille erityisen tärkeä. Tietosuoja-asetus antaa asiakkaillemme ja meille yhtenäisen toimintamallin tietosuojan parantamiseen.

Finecare Oy:llä käytämme henkilötietoja:

 • asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen
 • palvelujemme tarjoamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen
 • lain ja muiden FineCare Oy:ta velvoittavien säädösten ja sääntöjen noudattamiseen.

 

Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää

Käytämme henkilötietojasi vain kertomallamme tavalla tai kuten olet antanut meille luvan. Kysymme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme haluamiesi palvelujen tarjoamista ja juridisten velvoitteidemme täyttämistä varten.

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos meiltä vaaditaan sitä laillisista syistä tai olet antanut siihen luvan.

Voit pyytää pääsyä omiin henkilötietoihisi, rajoittaa niiden käyttöä, korjata ne oikeiksi tai pyytää niiden poistamista.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja säilytämme ja mihin niitä käytämme. Tarkemmin voit lukea tietosuojaselosteestamme

TIETOSUOJASELOSTE:

1. Rekisterinpitäjä

FineCare Oy
Y-tunnus: 2080380-4
Osoite: Kauppiaantie 5, 90460 Oulunsalo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Eveliina Korkiakoski
Puhelin: 040 7517966
Sähköpostiosoite: finecare@finecare.fi

3. Rekisterin nimi

FineCare Oy:n hoito- ja hoivatyön asiakasrekisteri

– Kotipalvelu, kotisairaanhoito

– Lapsiperheiden kotipalvelu

– Omaishoidon vapaiden lomitus

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on FineCare Oy:n ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. FineCare Oy kotihoidon rekisterin käyttötarkoituksena on hoito- ja hoivapalvelujen järjestäminen. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on FineCare Oy:n ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tarvittavien tietojen kirjaamista edellytetään myös laissa ja Oulun kaupungin sekä Kempeleen ohjeistuksissa. Hoito- ja Hoivapalvelujen järjestämiseen liittyy seuraavat lait: Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 ja kansanterveyslaki 28.1.1972/66 sekä laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta, iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.1.2012/980 eli vanhuspalvelulaki sekä terveydenhuoltolaki 1326/2010. Yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016. Kotihoidon rekisteriin kirjataan vain välttämättömiä tietoja, jotta hoito- ja hoivatyö voidaan toteuttaa.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa FineCare Oy:n toimesta:

 • FineCare Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
 • FineCare Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
 • Asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu sekä sen toteuttaminen, järjestäminen ja seuranta. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä FineCare Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat FineCare Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt.

Rekisteri sisältää myös Domacare-toiminnanohjausjärjestelmässä olevan asiakaslistauksen. Rekisteri muodostuu Domacare-potilastietojärjestelmään tallennetuista palvelutarpeen arvioinneista, asiakastiedoista, käyntitiedoista, sairaanhoidollisista tiedoista ja lääkitystiedoista sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmista.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • FineCare Oy:n asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • FineCare Oy:n asiakkaana olevan potilaan hoitosuhteen kannalta muita merkittäviä tietoja (esim. kertomustiedot, tutkimustiedot, mittaustiedot, lääkitystiedot, diagnoosit) sekä asiakkaan lähiomaisen nimi ja yhteystiedot.
 • FineCare Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten yhteydenottotiedot, asiakashistoria sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista esim. puheluiden kirjaaminen ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
 • Asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä esitiedot.
 • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
 • Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, lähihoitajan työtehtävissä laatimat tiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika

FineCare Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
 • Asiakkaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen asiakkaan huoltaja, asiakkaan laillinen edustaja.
 • Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot
 • Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KANTA) kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Potilastiedot ovat arkaluontoisia henkilötietoja ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paloturvallisessa kaapissa lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne FineCare Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Työtiloissa liikkuminen vain yrityksen luovuttamilla avaimilla. Työtilan ovet ovat aina lukittuina.

 

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

10.1. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita FineCare Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on FineCare Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. FineCare Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

10.2. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja FineCare Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10.3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia FineCare Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa FineCare Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.4. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10.5. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos FineCare Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia FineCare Oy voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.

Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

11.1. Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

11.2. Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja FineCare Oy:lle ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuun sivustoon, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

FineCare Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.